BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) with DD28 - Discrimination range of v5, v4 and v3. 5 targets under mineralized rocks.

Videos, Tests and Reviews for BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v4 metal detectors.
User avatar
Posts: 205
Joined: Tue Apr 01, 2014 6:44 pm

BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) with DD28 - Discrimination range of v5, v4 and v3. 5 targets under mineralized rocks.

Postby BLISSTOOL » Thu May 29, 2014 1:41 pm

---
BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) with DD28 - Discrimination range of v5, v4 and v3. 5 targets under mineralized rocks.
---
BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) с DD28 - Обхват на дискриминацията на v5, v4 и v3. 5 цели под минерализирани камъни.
---
BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) с DD28 - Диапазоне дискриминации на v5, v4 и v3. 5 цели ниже минерализованный камни.
---


http://www.youtube.com/watch?v=GIjIw-ORoNg

------
Demonstration of the range of discrimination of v5, v4 and v3 of BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST). Compared to v3 and v4, v5 is with extreme extended discrimination range and with improved distribution of the three areas for discrimination. This provides a possibility for effective study and understanding of the detected metal object even before it to be excavated, through its research at various modes of switch DISCRIMINATOR: III, II and I (with consecutive manual switching between them). The test targets are: iron nail, coin with a diameter 19.75 mm (10 euro cent), pull tab of aluminum beverage can, an aluminum cap with a diameter 8 cm, a coin with a diameter 24.26 mm (quarter dollar). They are located under mineralized rocks of polygon BLISSTOOL BSB. During the test, the metal detectors are with 28 cm (11") search coil BLISSTOOL DD28SC2.
------
Демонстрация на обхвата на дискриминация на v5, v4 и v3 на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST). В сравнение с v3 и v4, v5 е с екстремно разширен обхват на дискриминация и с подобрено разпределение на трите зони за дискриминация. Това осигурява възможност за ефективно изучаване и опознаване на засечения метален обект още преди той да бъде изкопан, чрез изследването му при различните режими на превключвател DISCRIMINATOR: III, II и I (с поредно ръчно превключване между тях). Тестовите обекти са: железен пирон, монета с диаметър 19.75 mm (10 euro cent), накрайник за издърпване на алуминиева кутия от напитка (pull tab), алуминиева капачка с диаметър 8 cm, монета с диаметър 24.26 mm (quarter dollar). Те са разположени под минерализирани камъни на полигон BLISSTOOL BSB. По време на теста, металдетекторите са с 28 см (11") търсеща бобина BLISSTOOL DD28SC2.
------
Демонстрация диапазоне дискриминации v5, v4 и v3 на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST). По сравнению с v3 и v4, v5 е с экстремальный расширенная диапазоне дискриминации и с улучшенным распределение трех областях дискриминации. Это обеспечивает возможность эффективного изучения и понимания обнаруженного металлического объекта прежде чем он будет вырыли, через его исследования при различных режимах переключателя DISCRIMINATOR: III, II и I (с последовательным ручным переключением между ними). Тестовые целями являются: железный гвоздь, монета диаметром 19.75 mm (10 euro cent), вкладку тянуть на алюминиевых банок для напитка (pull tab), алюминиевой крышкой диаметром 8 см, монеты с диаметром 24.26 mm (quarter dollar). Они расположены под минерализованный камни из полигона BLISSTOOL BSB. Во время испытания, металлоискатели являются с 28 см (11") поисковая катушка BLISSTOOL DD28SC2.
------

Metal detector settings during the test:
Настройки на металдетектора по време на теста:
Настройки металлоискателя во время теста:

GROUND MODE = MAN
GROUND COARSE = 6
GROUND FINE = 5
AUTO ZONES = III (only for v5)
GAIN = 5
THRESHOLD = 5
SILENCER = OFF
DISCRIMINATOR = III, II and I
DISCR LEVEL = 6
DISCR DEPTH = 9
FREQUENCY = MAX
TONE = MAX (for v5)
TONE = 5 (for v4)
TONE = MIN (for v3)
VOLUME = MAX

Return to BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v4 Videos, Tests and Reviews

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest